Naudingos nuorodos

 

Metodinė priemonė karjeros konsultantams (intergravimui pamokose)>

   •  Filmukai karjeros planavimo žingsniai, karjeros planavimo klausimais: http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/video

https://www.aikos.smm.lt/vaikai/profesijos/SitePages/Pagrindinis.aspx

Mokinių ugdymo karjerai svetainė    mukis

Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai tikslas ir uždaviniai

 • Ugdymo karjerai tikslas –Nuosekliai ir kryptingai plėtoti šiuolaikišką, efektyvią profesinio orientavimo paslaugų sistemą progimnazijoje. Sudaryti sąlygas progimnazijos mokiniams įgyti reikalingų karjeros kompetencijų. Bendradarbiauti su Panevėžio m. gimnazijomis, profesinio ugdymo įstaigomis ir kitais socialiniais partneriais, siekiant bendrų interesų.
 • Ugdymas karjerai progimnazijoje apima keturias ugdymo sritis: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo.
 • Ugdymo karjerai uždaviniai:
  1. Padėti mokiniams savęs pažinimo srityje įgytų kompetencijų;
  2. Padėti mokiniams pažinti ir priimti save – savo asmenybės ypatumus ir šias žinia sieti su planuojama būsima karjera;
  3. Teikti mokiniams žinias, kurios padėtų geriau pažinti socialinę aplinką, socialinius vaidmenis ir jų poveikį asmeninei karjerai;
  4. Padėti sėkmingai pasirinktų tolimesnio ugdymosi įstaigą;
  5. Susipažintų mokinius su įvairių sričių specialybėmis, išbandytų praktinėje veikloje.
  6. Organizuoti progimnazijos mokinių profesinį veiklinimą ir karjeros renginius.
  7. Kaupti ir skleisti informaciją profesinio orientavimo klausimais mokiniams ir jų tėvams, mokytojams;
  8. Teikti profesinio orientavimo ir karjeros planavimo temomis įvairių formų individualias ir grupines konsultavimo, informavimo paslaugas.
  9. Dalyvauti projektuose, kurie skatintų, plėstų ir modernizuotų paslaugų mokiniams sistemą karjeros valdymo srityje.
  10. Padėti klasių vadovams, dalykų mokytojams, kitiems progimnazijoje dirbantiems specialistams kokybiškai teikti profesinio orientavimo paslaugas mokiniams, organizuoti jiems atitinkamas konsultacijas.

Ugdymo karjerai klausimais konsultuoja profesijos patarėja mokyt. Marija Žilinskaitė

Konsultacijų laikas:

Pirmadieniais 9.50 – 10.50, 14.10 -15.00, 15. 45 – 16.30 val.

Trečiadieniais 8.55 – 9.40, 12.20 – 14.00 val.

Ketvirtadieniais 8.50-9. 40,  12.20 – 14.00 val.

Penktadieniais 8.50-9.40, 11.05 -11.45 val., 13.10 - 15.00 val.

Individualios konsultacijos nesant kontaktiniam mokymui vyksta nuotoliniu būdu.

 Ugdymo karjerai darbo grupė: profesijos patarėjas, psichologas, Pradinio ugdymo skyriaus vedėjas, Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas, Pagalbos skyriaus vedėjas, socialinis pedagogas, 8 kl. vadovas.

Ugdymo karjerai planas Žiūrėti >>>